Mały katechizm

Błogosławieństwa (ewangeliczne),
czyli jak żyć, aby stać się szczęśliwy 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Jezus Chrystus (Mt 5, 3-12)

Pozdrowienie chrześcijańskie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Na wieki wieków. Amen.

Szczęść Boże!
Szczęść Boże! (lub: Daj, Boże!)

w okresie Wielkanocnym:
Chrystus Zmartwychwstał!
– Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Symbol Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary zawiera Wyznanie wiary !
Nie stosuje się formułki: “Jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią…”. Formuła ta jest niekompletna.

Przykazanie Miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego.

JEZUS CHRYSTUS (MT 22, 37-39)

Dziesięć Przykazań

Ja jestem Pan, Bóg twój:

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dni święte święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwo przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazania kościelne

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć w Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  Na terytorium Polski świętami nakazanymi poza niedzielami są:
  • 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
  • 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
  • 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie)
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkanocy, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Złota reguła

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

Jezus Chrystus (Mt 7, 12)

Cnoty Boskie

wiara, nadzieja, miłość. (zob. 1 Kor 13,12-13)

Cnoty kardynalne (ludzkie)

roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. (zob. Mdr 8, 7)

Dary Ducha Świętego

mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

Owoce Ducha Świętego

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Grzechy główne i cnoty im przeciwstawne

 • pycha,
 • chciwość,
 • zazdrość,
 • gniew,
 • nieczystość,
 • łakomstwo,
 • lenistwo lub znużenie duchowe.
 • pokora,
 • hojność
 • miłość,
 • cierpliwość,
 • czystość,
 • umiarkowanie,
 • pilność i pracowitość.

Siedem sakramentów Kościoła

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Sakramenty uzdrowienia:
pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych

Sakramenty w służbie komunii:
sakrament święceń, sakrament małżeństwa

Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Uczynki miłosierdzia co do duszy

 • grzesznych upominać (umacniać w wierze)
 • nieumiejętnych pouczać
 • wątpiącym dobrze radzić
 • strapionych pocieszać
 • krzywdy cierpliwie znosić
 • urazy chętnie darować (przebaczać)
 • modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia co do ciała

 • głodnych nakarmić
 • spragnionych napoić
 • nagich przyodziać
 • podróżnych w dom przyjąć
 • więźniów pocieszać
 • chorych nawiedzać
 • umarłych pogrzebać

(zob. Mt 25, 35-36)

Rzeczy ostateczne człowieka

 1. śmierć
 2. sąd
 3. potępienie lub zbawienie