Podstawowe modlitwy i nabożeństwa

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Ojcu (doksologia mała)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Końcowe “Amen” (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Anioł Pański

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…

P. A Słowo ciałem się stało.
W. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.

Pozdrowienie Najświętszego Sakramentu

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. /x3

Tę modlitwę odmawia się najczęściej przed tabernakulum po przyjściu do kościoła i przed wyjściem z niego.

Wieczny odpoczynek (modlitwa za zmarłych)

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Różaniec Najświętszej Maryi Panny

Wstęp (jeśli odmawia się całą część różańca)
krzyżyk lub medalik – znak krzyża
duży paciorek – Symbol Apostolski
3 małe paciorki (uproszenie trzech cnót boskich) – Zdrowaś Maryjo
duży paciorek – Chwała Ojcu

Rozważanie tajemnic
duży paciorek – zapowiedź tajemnicy różańca, Ojcze nasz
10 małych paciorków – Zdrowaś Maryjo
duży paciorek – Chwała Ojcu, Akt strzelisty z Fatimy:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Na zakończenie różańca
Witaj Królowo (Salve Regina) lub Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
1x Ojcze nasz i 1x Zdrowaś Maryjo (w intencjach papieża)

Cały Różaniec ma 20 tajemnic i dzielimy je na 4 części po 5 tajemnic – najczęściej jednak odmawia się jedną część lub jedną tajemnicę

Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła (w środy)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Koronka do Miłosierdzia Bożego

do odmawiania na zwykłej cząstce różańca

Na początku:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach, 1 raz:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach, 10 razy:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie, 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwa, którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także przed lub po Koronce do Bożego Miłosierdzia:
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

Stacje Drogi Krzyżowej

 1. Pan Jezus skazany na śmierć
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona
 3. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
 4. Pan Jezus spotyka swą Matkę
 5. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
 7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
 9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
 10. Pan Jezus z szat obnażony
 11. Pan Jezus przybity do krzyża
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu
 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża
 14. Pan Jezus złożony do grobu

Hymn do Ducha Świętego

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3.Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Sekwencja na Zesłanie Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.